Vho ṱanganedzwa kha Wikipedia,

ho ṅwaliwa dziathikila dza 633, nga tshiVenḓa.
Flag of South Africa.svg

Ino ndi mbetshelwa ya u ṅwala Wikipedia nga tshiVenḓa

Arali vha tshi amba ulu luambo na hone vha tshi nga kona, kha vha thuse nga u ṅwala Encyclopedia ya tshiVenḓa.

U wana mafhungo nga vhudalo kha vha dzhene kha Webusaithi.

Thursday 13 May 2021

Athikila #633 :




Language