Open main menu

Vho ṱanganedzwa kha Wikipedia,

ho ṅwaliwa dziathikila dza 367, nga tshiVenḓa.
Flag of South Africa.svg

Ino ndi mbetshelwa ya u ṅwala Wikipedia nga tshiVenḓa

Arali vha tshi amba ulu luambo na hone vha tshi nga kona, kha vha thuse nga u ṅwala Encyclopedia ya tshiVenḓa.

U wana mafhungo nga vhudalo kha vha dzhene kha Webusaithi.

Mutevhe wa dziathikila dzine nyambo dzothe dza tea uvha nadzo
Athikila dza vhuthogwa (1000)
Vhuthogwa 100

Thursday 14 November 2019

Athikila #367 :

There are no results for this report.
Language