Sibasa ho vha hu Musanda wa zwa vhubindudzi ha Venda musi vhuḓilangi vhu saathu u wanalea nga nwaha wa 1979. Dzina iḽi ḽa uri Sibasa ḽo ḓa nga nwambo wa vhatshena vhe vha vha vha sa koni u bula uri "Tshivhasa".

"Tshivhasa" ndi dzina ḽa Khosi ya ha Tshivhasa ye ya vha itshi khou vhusa nga tshifhinga tshine vhatshena vho swika ngatsho Venda. Fhethu afha hu dovha ha ḓivhea nga u pfi Gambani kana Mbilwi. BGiBola Henefha ndi hune ha wanala tshikolo tsha Mbilwi. Fhedzi musanda wo do pfulutshela Ṱhohoyanḓou.

Sibasa ndi tsini na Makwarela. Hafhala hune ha pfi thohoyandou ho rinwa nge havha hu tshi dzula khosi Thohoyanḓou.. ndi musanda wa vhavenda, ridi tongisa nga sialala!