Yunivesithi ya Venḓa


Yunivesithi ya Venḓa ndi Yunivesithi ya Afrika Tshipembe ino wanala Ṱhohoyanḓou kha vundu ḽa Limpopo. Vhaṅwe vha i vhidza Yuniven (Univen). Dzina ḽa yo ḽo fhelela ndi Yunivesithi ya Venḓa ya Saintsi na Thekhonoḽodzhi. Yo thomiwa nga 1981 sa Yunivesithi ya Venḓa. Yo thomiwa nga muvhuso wa Riphabḽiki ya Venḓa.[1]

Ḓivhazwakale

edit
 
Nḓila ya u dzhena ngayo Yunivesithi ya Venḓa

Yunivesithi ya Venḓa i na ngudo nnzhi nga maanḓa (Yunivesithi dza Afrika Tshipembe). yunivesithi ya Venḓa yo vhumbwa nga zwikolo zwa sumbe zwine zwa vha tshikolo tsha zwa pfunzo, tshikolo tsha zwa mulayo, tshikolo tsha mbalo na saintsi, tshikolo tsha zwa mupo, tshikolo tsha saintsi ya vhulanguli, na tshikolo tsha zwa mutakalo, na tshikolo tsha yumanithi.[2]

Yunivesithi ya Venda i na davhi ḽithihi ḽi no wanala tsini na ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou.

Zwiko

edit
  1. https://www.univen.ac.za/wp-content/uploads/2022/01/Univen-History-Book.pdf
  2. https://ve.wikipedia.org/w/index.php?title=Yunivesithi_ya_Ven%E1%B8%93a&veaction=edit