Pretoria

musanda wa Afurika Tshipembe

Pretoria ndi musanda wa Afurika Tshipembe. Pretoria iwanala kha vundu la Gauteng.

Jacaranda trees wa Pretoria nga 2004

Pfunzo

edit

Yunivesithi dza Pretoria dzi tevhelaho: Yunivesithi ya Pretoria, Yunivesithi ya Afurika Tshipembe na Tshwane Yunivesithi ya Thekhenolodzhi.