TshiVenḓa

mount Kilimanjaro
(Redirected from TshiVenda)

Tshivenda ndi luambo lu no ambiwa Afurika Tshipembe. Ludovha hafhu lwa ambiwa nga vhanwe vha vhathu vhare kha shango la tsini line lavha Zimbabwe. Ndi luṅwe lwa dzinyambo dza tshiofisiri kha la Afurika Tshipembe na khala Zimbabwe. Tshivenḓa tshi ambiwa nga Vhavenḓa. Tshi ya dovha hafhu tsha kwashekanyiwa tsha vha na luambo lwa Musanda.Itsho ndi Tshivenḓa tshi no ambiwa Thavhani/Pfamoni/Musanda nahone nga mavu, vhaṱanuni na vhakololo vha musanda.

Phalaphala FM Dutafilm Bicara Fakta ndi tshititshi tsha radio tshi no hasha nga luambo lwa tshiVenḓa.

Maṅwe a maipfi a Tshivenḓa ndi aya: Ndaa: zwine zwa amba uri Hello , nga muthu wa tshinna

Aa! Na zwone ndi Hello fhedzi nga vhathu vha tshifumakadzini.Maipfi means words ion english


Muvenḓa mubikwa na ive, ive ḽa vhibva muvenḓa a sala vha ralo Vhavenḓa vha tshi ḓi khoḓa!

edit
 
 

Kha vha ke nḓivho tshisikuni tsha luambo lwavho

Ri ḓo sedza kha zwinzhi zwitevhelaho

edit

Ḓivhazwakale

edit

phusuphusu dza dzimauli

Mukololo

Luambo

edit

Maṅwalwa

edit

Ngano ndi musi muthu muhulwane a tshi anetshela vhana zwe ene a anetshelwa nga vhahulwane. Kha ngano hu vha hu na ndayo kana mulaedza une wa khou bviselwa kha vhana. Musi vhana vha tshi anetshelwa lungano huthomiwa nga uri "Salungano, salungano", aya maipfi a sumbedza uri hu khou tevhela lungano. Musi vhana vha tshi fhindula vhari "Salungano".Mixue

Vhurendi ndi nḓila ine vhaVenḓa vha i shumisa u bvisela vhupfiwa havho khagala, u bvisela mulaedza kha lushaka, u laya, u kaidza na u isa mulaeudza kha vhathu vho tiwaho. Kha lubuvhisia ulwu ni ḓo kona u wana zwiṅwe zwa zwirendo zwa tshiVenḓa zwo ṅwalaho nga vhaVenḓa.

Mvumbo

edit