Kapa Vhubvaḓuvha

Kapa Vhubvaḓuvha
Musanda Bhisho

Kapa Vhubvaḓuvha i dovha ya vha dzina la phurovinsi ya Afurika Tshipembe.

Phurovinsi ya Afurika Tshipembe Folaga la Afurika Tshipembe
Free State | Gauteng | Kapa Devhula | Kapa Vhukovhela
KwaZulu-Natal | Kapa Vhubvaḓuvha | Limpopo | Mpumalanga | Devhula-Vhukovhela