Devhula-Vhukovhela

Devhula-Vhukovhela
North West in South Africa.svg
Musanda Mahikeng

Devhula-Vhukovhela i dovha ya vha dzina la phurovinsi ya Afurika Tshipembe.


Phurovinsi ya Afurika Tshipembe Folaga la Afurika Tshipembe
Free State | Gauteng | Kapa Devhula | Kapa Vhukovhela
KwaZulu-Natal | Kapa Vhubvaḓuvha | Limpopo | Mpumalanga | Devhula-Vhukovhela