Yunivesithi (Eng. university, Lat. universitas) ndi fhethu hune ha gudiwa dzipfunzo dza antha. Dzinwe dza dzi yunivesithi ndi Yunivesithi ya Venḓa, Yunivesithi ya Johannesburg, Yunivesithi ya Pretoria, Yunivesithi ya Devhula-Vhukovhela, Yunivesithi ya Zimbabwe, na dzinwe dzi yunivesithi ya nnzhi lifasisni.

Shango la vha na vhathu vhanzhi vha ne vha vha pfunzo dza ntha, ekononi yahone iya aluwa zwavhudi na vhathu vha hone vhakona utshila zwa vhudi. Tsumbo ya izwi ndi shango la Japan.