Tshitalula kha sia la zwa mbeu


 Page Template:Hlist/styles.css has no content. Tshitalula tsha sia la mbeu . Itshi tshitalula tshi nga kwama munwe na munwe, Fhedzi tshi kwama vhathu vha vhafhumakadzi na vhana nyana vha vha sidzana . Itshi tshitalula tsho kwamana na zwa tshipida tsha mbeu na tshitalula . Tshitalula tsho kalulaho tshi nga livha kha masiandaitwa a u tambudzwa lwa vhudzekani.U sa lingana ha vhathu kha sia la zwa mishumo,ndi inwe ya dzi tsumbo dza itshi tshitalula

PFUNZO NA DIVHAIPFI

edit

Nga ku vhonele kwa vho-Fred R shapiro , tshitalula itshi tsha mbeu tsho thomwa nga nwedzi wa Lara 18,nga nwaha wa 1965, nga Pauline M. Leet nga tshifhinga tsha tshipida tsha forum ya vhagudi kha kholedzhi ya Franklen na Marshell . kanzhi tshitalula tsha mbeu tshi bvelela kha forum ya leet..Vhadivhi vha tshitalula itshi vhari kanzhi tshi vhangwa nga vhathu vhane vha khethulula nga muvhala wa lukanda.Khethululo iyi ndi ine vhadivhi vhari ina tshikhala tsha u nga kwama vhathu lwa muhumbulo ,Ndingazwo itshi na zwinwe zwa zwitalula zwi songo kuna .

 
 
muvhundu wa Hindu wa kale nga minwaha ya dana


tsumbo dza tshitalula

Sexist and gender-neutral language

edit