Phukha ndi zwithu zwi no tshila zwa milenzhe mina. Hu na phukha dza ḓaka na phukha dzo fuwiwaho.

Phukha

Phukha dza ḓaka ndi dzi no tshila dakani. Dziṅwe dza phukha dza ḓaka ndi ndou, nngwe, ntsa, na ndau.

Phukha dzo fuwiwaho ndi phukha dzi no dzula na vhathu. Dziṅwe dza phukha dzi no dzula na vhathu ndi kholomo, mbudzi, mmbwa, na zwimange.