Enginiara ndi muthu ane avha na ndivho ya Enginiari. Dzi Enginiara ndi vhathu vhane vha khou todea nga vhunzi lifhasini nga uri vhathu avha ndi vhanwe vha vhathu vhane vha ita uri vhutshilo vhuvhe ha vhudi.

Mashong a songo bvelaho phanda ndi one are na thahelelo khulwane ya dzi Enginiara. Usa vha na dzi Enginiara nnzhi ndi zwine zwa zwithu zwino ita uri ekonomi ya mashango aya isi aluwe zwa vhudi.