Ḓorobo ndi zwine nga Luisimane, ndi amba Tshikhuwa kana English, vha ri "Town". Afha ndi hune ha wanala mavhengele o fhambanaho, zwikolo na dzinnḓu dza vhathu.